הרצק הקוזחת ךרוצל םירוגס םימורופה

הפל וסנכ םייתנב