ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירון מערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת 

 

 

 

 

 

ןוריחמה לש םלשה םינלטסה ןולימ

ןוריחמה לש ןולימה

םינלטסה לש ןולימב תועיפומה םילימה ןווגמ תא רישעהל הצור ןוריחמה
ןולימל םתוא ףיסוהל םיצור םתאו .וב תורכזנ אלש ,ןולימב םילימ שי םא
.םכלש תושדחה םילימה תא עיצהלו ,ראוד ונל חולשל םינמזומ םתא

תוא רחב
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
   
םיבכוכ קבא
.בוט יכה יכה קלחה ,טניוגה לש ףוסה
 
   
קרמ תקבא
.ינוטטק בצמ ,ךופש ,"תמ" לוטסמ
 
   
רגוא
.רליד ,קפסל םשה
 
   
"קובלודוא"
םיבייח ,ועמשת) היסור לש םיינופצה הילבחמ ורוקמב אבה ,יוניכ
דימתמ ,יעוצקמ ןלטאסל (םלועה יבחרב וניחא םע דחאתהל ליחתהל
.האג רקיעבו דיפקמ

רבעשל םימעה רבח יקבלודוא ,הבהאב תכרעמל
 
   
ןמ דלוא
.םינשעמה לש החלמ ןוינק - (OLD MAN)
ירצומ לש יפוס ןיא ןווגמ שוכרל ןתינ ,םאדרטסמא DAMSTRAAT 16- ב תמקוממ
.שפנ לכל הווש ריחמב ןושיע
OLDMAN -ב רקבי עצוממ ילארשי .םאדרטסמא לש MUST ל תבשחנ
.קנרפ הנא תיבבו ךוג ןאו ןואיזומ
 
   
"םיטרס לכוא"
"םיטרס לכוא" םילימה תא ףיסוהל םילוכי םתאש יחא רמוא יתייה
םייניעה לומ ול ברחנ ולש ןלטסה רבחה תא האורו ןשעמ והשימש
."םיטרס לכוא התא יחא אנוב" רמוא אוה
 
   
אבב םוא
הנש 50 לעמ וליגש "לע ןלטס" -ל יוניכ
...הנש 40 לעמ ומדב םרוז יס.'צייא.יטהו
...םישאר םיליפמו םוי לכ םיבשויש רפכה ינקזמ
.ץראב םילביטספה לכל אבש הזה ידוהה טורשה םש לע
"לאגי רוצ ינלטסמ
 
   
דחא
וליק איבהל הצורש הסונמ ןשעמ
"דחא ףוסאל אב ינא ,בוט ?םידחא ךל שי יחא" :דיגי
המדאהמ רשי םוח ריינב ףוטע וליק=דחא
 
   
יטומ לש תוחא
? אל םתנבה ... "? יטומ לש תוחא תא שוגפל אב התא ,יחא
 
   
יחא
" יחא " :הז תא םתבתכ אל ךיא אלפתמ ינא הלאוו
הככ םירבדמ םינלטאסה לכ ,U know
DK
 
   
...שאר הזיא
תוומ לוטסמ התאש שיגרמ התאשכ
...הז תא דיגת התא ללכ ךרדב זא
"יתספת שאר הזיא יחא"
 
   
רוטלטסניא
...גנאבב המיתס לכ חתופש חתות והשימ
ץיפקמה ימרו ץיפש רחש
 
   
?תיצמה הפיא
.הבישי אל תאז זא הבישיה ךלהמב עיפומ אל אוה םאש טפשמ
 
   
? ןוויכ שי יחא
רמוח גישהל יממ םהל ןיאש םישנאל אוה ןאכ יארקמה שוריפה
..רמוח גישהל הפיאמ שי םא רמולכ .ןוויכ שי םא םהלש םירבח םילאוש
 
   
"טרס הזיא"
"טרס הזיא" םירמוא הנממ םיבהלתמ ארונו תינלטאס היווח לע םירפסמש
 
   
טשיא
שישח / סארגל הנויצ סנ רוזיאב יוניכ
 
   
ודרפלא
תומכ םיפרושו רוגסו ןטק דאמ רדחב ה'רבח 4 םיבשוי רשאכ
ודרפלא תארקנ הז גוסמ הבישי .ןשעהמ םילטסמתמו חיש לש הבידנ
 
   
תופילא
תויהל לוכיש בוט יכה - תופילא
תופילא רמוח הזיא ,יחא :אמגוד
תופילא = ךרדה ףוס
 
   
םדרטסמא
.................. םיעובש הזיא םש יתייה
 
   
סונא
ךרדב אוה זא לוטסמ שממ שממ והשימש ןופצב ונלצא
"...ינא סונא הזיא םדא ןב הלאוו" דיגי ללכ
...ינלטסה ןולימהמ קלח תויהל הכירצ סונא הלימה
...רתא הלחא םכל שי שארמ הדות
....ןופצהמ הסונא תינלטס ינממ
 
   
יסא
....'זה ןוויכל הלק הייטנ םע תאטובמ 'סה .דבכ ןשעמ ,רבגל יוניכ
ןיבהל ידכ עומשל םיבייח
 
   
םירוה תפיסא
איה ןכ המשכ
?הזמ עלוק רתוי יוטיב שי - הבשחמל רמוח
 
   
עבצא
(ארח שוגכ ונעטיש שי) לילגכ בצועמה שישח שוגל הנווכה ,ורטר תווחמ
"הנשיה תינוכמהמ עבצאה תא איבת ,יבצ"
 
   
קיטרא
!דואמ ןמש J0||\|T = קיטרא
.ןולימל הז
.הדילג וטוא
 
   
ץנבו קירא
תינדא התואב םייחה םיליתש גוזל יוניכ
הרוצו לדוג ותואב
 
   
דמרא
.....תוישפיט תואיצי איבמש ןלטס םדא ןב
 
   
ןולקשא
.תגשגשמ רחסמ ריעל התוא הכפה םיירצמו הזעל הברקה .םיתשילפ ינרס שמחמ תחא
.העיסנה תא הוושו קוחר ארונ אל .תורחת אלל ריחמהו הובג תוכיא
"תוצצפ והשמ ינולקשא יתגשה"
 
   
ףוסה תא
.םינוש םירשקהב רמאנ ,טניו'גה לש ףוסה הז
 
   
םיגורתא
"םיגורתא" ןולימל הלימ ףיסוהל ונינוצרב
.תובוחר/הנבי רוזיאב רקיעב ךכ יורק ,"םישישח" רחאה םמשב וא
 
    

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997