ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת 

 

 

 

 

Joint VOD םיקילדמ ואדיו יעטק

 

 

Bob Marley ילראמ בוב

ןאכ וצחלו טניו'ג וקילדה ילראמ בוב לש םיעטקב הייפצל

Bob Marley lion of zion - בוב מארלי

םלועב אלא ,ב"הראבו הקיימ'גב קר אל ,בכוכל ךפהש ןושארה ינקיימ'גה היה ילראמ בוב
הקיסומה ,םיאכודמה םשב רש ,םיינעל לוק ןתנ אוה ,ולש הרישעה הקיסומל רבעמ .ולוכ
.ולוכ םלועבו ,הקיימ'גב םוי םויה ייחב םיקבאנל לוק הנתנ ולש

 

 

Jimi Hendrix סקירדנה ימי'ג

ןאכ וצחלו טניו'ג וקילדה סקירדנה ימי'ג לש םיעטקב הייפצל

ג'ימי הנדריקס - Jimi Hendrix

םלוע ינפ תא תונשל סקירדנה ימי'ג קיפסה ,דבלב םינש עברא הכשמנש תילקיסומ הריירקב
.דעל ,הרטיגב הניגנה ינפ תאו ,הקיסומה

 

 

Da Ali G Show - י'ג ילע לש עפומה

ןאכ וצחלו טניו'ג וקילדה י'ג ילע לש םיעטקב הייפצל

המופע של עלי ג'י - Da Ali G Show

הקפוה רשא תיטירב היזיוולט תרדס (Da Ali G Show :תילגנא) י'ג ילע לש עפומה
ותומד םהיניב תויומד ללשב ןהכ ןורב השס יטירבה יאקימוקה עיפוה הב 2000 תנשב
.י'ג ילע לש 

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997